Underarms Waxing

$20.00

Thigh Waxing

$38.00

Bikini Waxing

$40.00

Half Bikini Waxing

$35.00

Brazilian Waxing

$65.00

Brazilian + Full Legs

$99.00

Half Arms

$30.00

Full Arms

$40.00

Half Legs

$35.00

Full Legs

$59.00

Thigh + Half Bikini

$65.00

Thigh + Full Bikini

$70.00