Lip Waxing

$15.00

Chin Waxing

$15.00

Lip + Chin Waxing

$25.00

Sides Of Face Waxing

$12.00

Add On: Extra Waxing

$5.00